Cần thực hiện đăt cọc qua MoneyGram như thế nào cho chuẩn ?

Quý khách có thể chuyển khoản vào tài khoản tại M88 của quý khách thông qua dịch vụ chuyển tiền của MoneyGram.
•    Tìm một đại lý của MoneyGram nơi quý khách sinh sống. Nhấn vào trang web sau để tìm vị trí của các đại lý của MoneyGram. (http://www.moneygram.com/eFindUs/findUs.do)
Bước 1:   Liên lạc Dịch Vụ Khách Hàng qua Hỗ Trợ Trực Tuyến hay email (viet_cs@M88.com) của M88 để nhận được những thông tin mới nhất.
Bước 2:   Qua trang Web của MoneyGram hay các đại lý của MoneyGram gần nhất và gửi tiền địa chỉ nhận do Dịch Vụ Khách Hàng của M88 cung cấp.
Bước 3:   số kiểm soát của việc chuyển tiền và hoá đơn chính từ đại lý MoneyGram.
Bước 4:   Truy nhập vào tài khoản M88, chọn mục Chuyển Tiền dưới Menu Đặt Cọc. Và nhập toàn bộ các thông tin yêu cầu. Cùng lúc, fax cho M88 một bản copy hoá đơn chuyển tiền theo số +632 857 2060 hoặc Email theo địa chỉ bank@M88.com
Xin ghi rõ số tài khoản M88 của quý khách hay Tên Sử Dụng trên bản copy của tờ hoá đơn và cúng những thông tin này trong nội dụng email.
Xin Lưu Ý:
Chuyển Tiền đặt cọc có thể trong vòng 48 giờ mới có thể chuyển khoản vào tài khoản riêng của quý khách tại M88. M88 sẽ không chấp nhận giao dịch thanh toán từ bên thứ ba, tờ hoá đơn chính bắt buộc phải có tên của người gửi. Sự khác nhau trong thông tin người gửi có thể sẽ là nguyên nhân chuyển khoản của quý khách bị chậm.