Đăt cọc qua Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Tranfer như thế nào ?

Để chuyển tiền tới tài khoản tại M88 thông qua Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế, International Bank Tranfer. Quý khách cần qua ngân hàng của mình để sắp xếp cho việc chuyển tới tài khoản ngân hàng của chúng tôi.

Bước 1:   Liên lạc Dịch Vụ Khách Hàng qua Hỗ Trợ Trực Tuyến hay email (viet_cs@M88.com)của M88 để nhận được những thông tin mới nhất.

Bước 2:   Qua ngân hàng của Quý khách để thu xếp cho việc chuyển khoản ngân hàng, để chắc chắn rằng số tài khoản tại M88 của quý khách và tên sử dụng được cung cấp như số hoá đơn thanh toán. Sự thiếu sót của số tài khoản và tên sử dụng có thể sẽ là nguyên nhân chuyển khoản của Quý khách bị chậm.

Bước 3:   Truy nhập vào tài khoản M88, chọn mục Chuyển Tiền Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Tranfer – dưới Menu Đặt Cọc và nhập toàn bộ các thông tin yêu cầu.

Bước 4:   Cùng lúc, fax cho chúng tôi một bản copy hoá đơn chuyển tiền theo số +632 857 2060 hoặc email theo địa chỉ bank@M88.com

Đặt cọc chuyển khoản ngân hàng của quý khách sẽ được thực hiện và được xem lại trong tài khoản khi các khoản tiền được chuyển bởi ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng cho phép chúng tôi từ 2-5 ngày làm việc hành chính để thực hiện việc chuyển tiền đặt cọc qua Chuyển Khoản Ngân Hàng này.